شروع از
RM150.00
ماهانه
VPN Unlimited Users
شروع از
RM228.00
ماهانه
Bigger DS Entry with Virtualization
شروع از
RM399.00
ماهانه
Bigger DS Saver with Virtualization
شروع از
RM399.00
ماهانه
Bigger DS Saver Plus with Virtualization
شروع از
RM388.00
ماهانه
Bigger DS Standard with Virtualization
شروع از
RM588.00
ماهانه
Bigger DS Premium with Virtualization
شروع از
RM228.00
ماهانه
SSD Entry with Virtualization
شروع از
RM388.00
ماهانه
SSD Standard with Virtualization
شروع از
RM588.00
ماهانه
SSD Premium with Virtualization