شروع از
RM265.00
ماهانه
RM100.00 هزینه تنظیم
DIY Cloud Server
- 1 vCPU

- 25GB Storage

- 25GB Weekly Snapshot Backup

- 1GB Memory

- 1Mbps Bandwidth

- 1 IP Address
شروع از
RM61.00
ماهانه
RM100.00 هزینه تنظیم
Cloud Storage
- 1 FTP User

- 25GB Storage

- 1Mbps Bandwidth