شروع از
RM290.00
ماهانه
RM100.00 هزینه تنظیم
DIY Cloud Server
- 1 vCPU
- 25GB Storage
- 25GB Weekly Snapshot Backup
- 1GB Memory
- 1Mbps Bandwidth
- 1 IP Address
شروع از
RM61.00
ماهانه
RM100.00 هزینه تنظیم
Cloud Storage
- 1 FTP User
- 25GB Storage
- 1Mbps Bandwidth